Commissies en hun taken

De NBvD is voor de uitvoering van haar beleid afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze enthousiaste leden zetten zich binnen commissies in voor het waarborgen van professionaliteit van de leden, het vergroten van de naamsbekendheid van de doula in Nederland. Daarnaast bieden zij andere leden ondersteuning en advies.

De voornaamste werkzaamheden van de NBvD zijn drieledig:

1. Waarborgen van de professionaliteit van doula’s

De NBvD staat voor de kwaliteit van de professionele doula in Nederland. Kwaliteit dient te worden gehandhaafd, geactualiseerd en verbeterd. Daarom organiseren wij:

 • Jaarlijkse (her)certificering en uitgeven keurmerk indien het lid aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet.
 • Onderschrijven van de gedragscode voor de doula.
 • Hanteren van de klachtenprocedure indien nodig.

2. Vergroten van de bekendheid van het beroep doula

‘Doula’ is een relatief nieuw beroep in Nederland wat maakt dat we hierover zoveel mogelijk correcte voorlichting proberen te geven en het onder de aandacht van zwangeren en medici proberen te brengen. De NBvD onderneemt de volgende acties:

 • Het leggen en onderhouden van contacten met beroepsverenigingen van deskundigen, zoals kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen etc.
 • Promotiematerialen ter beschikking (tegen eventuele kostprijs) stellen.

3. Ondersteuning bieden aan de leden

 • Mogelijkheid tot het doen van een beroep op de vertrouwenspersoon.
 • Gelegenheid bieden aan minstens vier jaarlijkse regio-overleggen en intervisie.
 • Beschikking over een format voor het organiseren van een geboortebeurs, inclusief gebruik van de website: www.geboortebeurs.nl.
 • PowerPoint-presentatie  beschikbaar voor het presenteren van de doula.

Tevens behartigen wij de belangen van de doula en treedt de NBvD op als vertegenwoordiger van haar leden en als woordvoeder naar andere organisaties en de pers.

Ook op Europees niveau is de NBvD betrokken bij de positie van de doula. De NBvD heeft dan ook tevens een lidmaatschap bij het Europese doula-netwerk (EDN).

In het jaarverslag is en overzicht van de activiteiten ondernomen door de NBvD terug te vinden. Dit is op te vragen bij de secretaris.

Commissies

De commissies zijn onmisbaar in het uitvoeren van de taken van de NBvD. Zij hebben een uitvoerende taak en zorgen ervoor dat het beleid inhoudelijk nader vorm krijgt. Dit doen ze door een aantal van de belangrijke werkzaamheden die nodig zijn voor het voortbestaan van de NBvD en die belangrijk zijn voor de doula’s op te pakken. Zij zorgen ervoor dat zaken zoals naamsbekendheid, erkenning en naamsbescherming verkrijgen, opgenomen worden in de zorgverzekeringspaketten etc. steeds beter gerealiseerd kunnen worden. De commissies werken zelfregulerend en krijgen ondersteuning vanuit de NBvD. Ze hebben naast de ALV jaarlijks nog een aparte vergadering met het bestuur om mee te denken in het beleid en nieuwe ideeën en initiatieven voor te leggen. Tevens leggen ze jaarlijks overzicht van hun activiteiten en de eventueel behaalde resultaten voor aan de NBvD middels een jaarverslag.

Commissie Toelating en kwaliteit

Taken:

 • Aanvragen van doula’s die een erkende opleiding hebben gevolgd worden behandeld en gecontroleerd door de coördinator.
 • Aanvragen van doula’s als aspirant-lid worden behandeld en gecontroleerd door de coördinator.
 • Bevalregister en evaluatie formulieren komen ook bij deze commissie binnen.

Commissie Onderzoek en verzekeraars

Taken/doelen:

 • Contacten onderhouden met diverse zorgverzekeraars.
 • Belang van de doula aangeven, meeste recente onderzoeken omtrent het nut van de doula voorleggen. Continueren hun inspanning om  een vergoeding voor de doula op laten nemen in het verzekeringspakket.
 • Uitvoeren en uitwerken van onderzoek naar het nut van de doula.
 • Samenvatten van bestaande relevante onderzoeken.

Commissie nascholing 

Taken:

 • Jaarlijks verzorgen van een nascholingsdag voor de doula.
 • Meedenken/beslissen in de accreditatiepunten voor scholingsdagen.

Commissie PR 

Taken:

 • Contact onderhouden met diverse bladen en informeren naar bereidheid voor plaatsen van artikelen.
 • Middels sociale media de doula onder de aandacht brengen.
 • Het onderhouden van de website.

Klachtencommissie/ Vertrouwenspersoon

Taken:

 • Extra ondersteuning bieden van de leden bij  heftige gebeurtenissen.
 • Aanspreekpunt/ steunpunt voor ontevreden klanten, doula’s of medici.
 • Gesprek aangaan om beeld te krijgen van ervaren moeilijkheden.
 • Eventueel doorverwijzen naar overige hulpverlening.
 • In geval van klacht het volgen van klachtenprocedure voor correcte afhandeling hiervan.