Richtlijnen en kwaliteit

Richtlijnen in samenwerking

“Doula” is een relatief nieuw beroep in Nederland. Goede samenwerking met andere beroepsgroepen vinden we erg belangrijk. Als professionele doula’s streven wij er naar om complementaire zorg te verlenen. Wij staan daarbij voor informatieve en emotionele begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling. Wij staan tevens voor keuzevrijheid van de zwangere en zullen dit zoveel mogelijk ondersteunen. De zwangere kan zelf kiezen welke doula haar terzijde zal staan tijdens de baring en de doula zal haar wensen en beslissingen rondom plaats van bevallen, wensen in begeleiding en medische zorg volledig respecteren. De doula gaat een vertrouwensband aan met de zwangere en op het moment van bevalling weet zij dus wie er komt en dat haar wensen bij de doula bekend zijn. Tijdens de bevalling zelf is en blijft belangrijkste aandachtspunt de continue ondersteuning door dat vertrouwde gezicht wat de barende vrouw zelf gekozen heeft.

Een bij de NBvD aangesloten doula heeft de gedragscode erkend. Dat betekent dat zij met respect voor ieders beroepsgrenzen zo goed mogelijk samen zal werken met de andere beroepsgroepen. Een doula is (doorgaans) niet medisch geschoold en erkent de deskundigheid van verloskundigen, gynaecologen alsmede kraamverzorgenden op hun specifieke terrein. Zij zal wel -indien nodig en indien zo afgesproken met de moeder- de wensen van de moeder verwoorden zoals beschreven in het geboorteplan, als deze daartoe zelf niet meer in staat blijkt.

Kwaliteitsnormen

Een doula is een getrainde professional die de barende fysieke en emotionele ondersteuning biedt. Vandaar dat er duidelijk omschreven toelatingscriteria zijn om lid te kunnen worden van de NBvD.

Aangezien de NBvD de professionele doula’s vertegenwoordigt, vraagt zij ook van haar leden om deze rol actief uit te voeren. Jaarlijks dient een doula minimaal twee geboortetrajecten te begeleiden. Indien ze niet aan deze voorwaarde heeft voldaan, krijgt ze eenmalig de gelegenheid voor een periode van maximaal twee jaar in het aspirant lidmaatschap terug te stappen.

Naast het actief beoefenen van haar beroep dient de doula er tevens voor te zorgen dat ze op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom geboortezorg en emotionele ondersteuning. Derhalve hebben de leden van de NBvD de plicht zich jaarlijks bij te scholen. De commissie bijscholing houdt daartoe een lijst bij met relevante bijscholingen waarbij tevens vermeld staat hoeveel bijscholingspunten of accreditatie hiermee verdiend kan worden. Voor bijscholingen die niet op deze lijst staan, maar die wel van waarde kunnen zijn voor doula’s kan accreditatie aangevraagd worden door middel van het NBvD aanvraagformulier accreditatie nascholing. Dit kan gedaan worden door organisatoren van opleidingen en cursussen, maar ook door een doula zelf. Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar de secretaris, bij voorkeur via secretaris@nbvd.nl. Na ontvangst van het ingevulde formulier zal het bestuur bepalen of de opleiding/cursus inderdaad geaccrediteerd zal worden.

Momenteel dienen de leden minimaal 8 accreditatiepunt per jaar te verdienen.

De commissie Toelating en kwaliteit controleert jaarlijks of alle leden nog aan de kwaliteitsnormen voldoen en hun bijscholingsverplichting zijn nagekomen.

Indien het NBvD-lid eind december van elk jaar aan alle kwaliteitsnormen heeft voldaan en de betalingsverplichting is na gekomen, wordt het lidmaatschap en bijbehorende kwaliteitsvignet opnieuw voor een jaar verstrekt.